Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Baltic Horizon

24 nov - 6 dec 2023Extra bolagsstämma

Baltic Horizon Fund – Årsstämma 2023

Northern Horizon Capital AS bjuder in Baltic Horizon Fund unit-innehavare och innehavare av svenska depåbevis (”SDB”) att delta på årsstämman i Baltic Horizon Fund den 6 december 2023.

Anmälan för deltagande på stämman ska lämnas senast 16.00 EET den 1 december 2023 till bhfmeeting@nh-cap.com. Anmälan ska innehålla följande:

  • Fullständigt namn,
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Adress,
  • Antal SDB:er som representeras,
  • Deltagande av representant (om tillämpligt).

Deltagande av representant förhindrar inte innehavaren av SDB:er att själv delta på stämman.

Innehavare av SDB:er vilka representeras av ombud ombeds att förbereda en undertecknad fullmakt (på engelska). En kopia av fullmakten ska skickas till bhfmeeting@nh-cap.com tillsammans med anmälan om deltagande. Om fullmakten ges av en legal person ska en vidimerad kopia av registreringsbeviset (eller likvärdig dokumentation) också inlämnas tillsammans med dokument som styrker ombudets roll (på engelska).

Observera att ovan är ett utdrag från kallelsen, och att den fullständiga kallelsen återfinns på nedan länk.

Kallelse till extra bolagsstämma i Baltic Horizon Fund 2023


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag för deltagande: 24 november 2023

Sista dag för anmälan: 1 december 2023

Bolagsstämman hålles: 6 december 2023

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).