Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bioextrax AB

1 jun - 15 jun 2022Optionsinlösen

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 juni - 15 juni 2022

Pris per aktie: 19,64 SEK

Handel med teckningsoptioner: 1 juni - 13 juni 2022

Erbjudandets villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en och en tredjedel (1 1/3) nyemitterad aktie.

Likviddag: 15 juni 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Sedermera Corporate Finance

 

Räkneexempel med anledning av omräknade villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

Nedan presenteras räkneexempel med anledning av den omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 2 som genomförts och som Bolaget kommunicerat i juli 2021.

 

Ex 1: Optionsinnehavare som önskar nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 2 bör på anmälningssedeln ange att denne vill nyttja tio teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavaren bör även ange att betalning för nyttjande av dessa tio teckningsoptioner uppgår till 255,32 SEK. Detta baseras på: 10 stycken TO 2 berättigar till teckning av 13 1/3 aktier (10 x 1 1/3). Detta avrundas nedåt till 13 aktier. Betalning skall således erläggas för 13 aktier. Betalning blir 255,32 SEK (13 x 19,64 SEK/aktie).

Ex 2: Optionsinnehavare som önskar nyttja 26 teckningsoptioner av serie TO 2 bör på anmälningssedeln ange att denne vill nyttja 26 teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavaren kommer att ange att betalning för nyttjande av dessa 26 teckningsoptioner uppgår till 667,76 SEK. Detta baseras på: 26 TO 2 berättigar till teckning av 34 2/3 aktier (26 x 1 1/3). Avrundning sker nedåt till 34 aktier. Betalning skall således erläggas för 34 aktier. Betalning blir 667,76 SEK (34 x 19,64 SEK/aktie).

 

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).