Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Bioextrax AB

6 okt - 20 okt 2022Företrädesemission

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet.

Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt, samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 4 oktober 2022

Teckningstid: 6 oktober - 20 oktober 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2022 är registrerad som aktieägare i Bioextrax AB har företrädesrätt att teckna units. För varje aktie i Bioextrax AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av nio (9) units. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie 2022.

Teckningskurs: 2,80 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 14 058 792 units vilket motsvarar ca 39,4 MSEK.

Handel med teckningsrätter: 6 oktober - 17 oktober 2022

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Västra Hamnen Corporate Finance AB

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).