Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

BPC Instruments AB

Tillbaka till alla uppdrag

BPC Instruments AB

17 nov - 1 dec 2021IPO

Sedan grundandet 2005 har BPC Instruments bidragit med cirka 20 års forskning av mätinstrument, instrumentkontrollering och automatisering av rötningsprocesser. Bolaget har med hjälp av sina forskare och ingenjörer exporterat BPC Instruments produkter till mer än 60 länder hitintills. Kärnproduktlinjen som erbjuds av BPC Instruments är centrerad kring system som mäter gasvolym och gasflödeshastighet, mätningar vilka ligger till grund för ett stort antal mikrobiologiska fermenterings- och biologiska andningsanalyser. För närvarande utgör produktlinjen AMPTS® ll, såväl som Gas Endeavour® och BPC® µFlow, kärnprodukterna som erbjuds BPC Instruments kunder. Resultatet av användningen av BPC Instruments produkter leder till minskad tidsåtgång och minskat arbetskraftsbehov samt effektivisering i utförandet av analyser.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 17 november – 1 december 2021

Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie

Teckningspost: Minsta teckningspost är 200 aktier (motsvarande 4 100 SEK)

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattat högst cirka 15 MSEK, innan emissionskostnader

Antal aktier innan emissionen: 9 722 000 aktier

Värdering (pre-money): Cirka 199,3 MSEK

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Planerad första dag för handel: 16 december 2021

Teckna aktier direkt i erbjudandet via Avanza eller Nordnet:

Teckna aktier via Avanza här

Teckna aktier via Nordnet här

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).