Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Budpliktsbud

20 feb - 19 mar 2024Budpliktsbud

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer finnas tillgängligt på Nordic Issuings hemsida innan acceptfristen inleds den 20 februari 2024.

Bakgrund

Ranplan Group AB, org.nr 559152-5315 (“Ranplan” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 december 2023 att Per Lindberg (”Lindberg”) passerat gränsen för budplikt. Lindberg lämnar härmed, via sitt helägda bolag Goldcup 34506 AB (under namnändring till Per Lindberg BidCo AB org. nr 559465-8204 (”Budgivaren”), ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Ranplan om förvärv av samtliga utestående aktier i Ranplan (“Erbjudandet”). Aktierna i Ranplan är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattar 7 521 775 aktier och därmed inte (i) de 25 811 000 aktier i Ranplan som Lindberg redan innehar, (ii) de 11 092 624 aktier som Lindberg ingått avtal om att förvärva från aktieägare med hemvist utanför EES och som redogörs för mer nedan eller (iii) de 2 692 843 aktier som innehas av aktieägare med hemvist utanför EES och som skriftligen valt att avstå från att delta i Erbjudandet.

Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utgivna 1 januari 2024 (“Takeover-reglerna”) och kommer att fullföljas oaktat anslutningsnivå. Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.

Budgivaren erbjuder 1,20 kronor kontant för varje aktie i Ranplan. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 9 miljoner kronor.

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 20 februari 2024 och avslutas omkring den 19 mars 2024. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. I samband med offentliggörandet av erbjudandehandlingen kommer även en detaljerad tidsplan för Erbjudandet att offentliggöras.

Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterar Erbjudandet. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer i så fall att offentliggöras genom pressmeddelande i enlighet med gällande regler. Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor.

Det erbjudna vederlaget representerar en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med den senaste noterade stängningskursen för Ranplans aktie på Nasdaq First North Growth Market om 1,27 kronor per den 15 januari 2024, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Erbjudandet. Det erbjudna vederlaget representerar en premie om cirka 12,6 procent jämfört med den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Ranplans aktie om cirka 1,07 kronor under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 15 januari 2024.

Läs mer om Ranplan Group här


Erbjudandet i sammandrag

Acceptfrist: 20 februari -19 mars 2024

Pris per aktie: 1,20 SEK

Erbjudandets omfattning: 7 521 775 aktier motsvarande 9 MSEK