Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

C Security Systems AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

C Security Systems AB (publ)

2 dec - 16 dec 2021Företrädesemission

C Security Systems är ett IoT bolag som utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Bolagets affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

CSEC grundades 2011 och noterade på Spotlight Stock Market 2014. Sedan starten fram till mitten av 2020 helt fokuserat på fritidsbåtsmarknaden i Sverige och internationellt. Bolagets larm- och övervakningssystem för båtar säljs under varumärket C-pod och kunderna återfinns i ett 50-tal länder. Bland kunderna återfinns både privatpersoner och företag såsom båttillverkare, uthyrningsföretag, marinor och finansbolag. Produkterna säljs företrädesvis genom ett nätverk av 28 distributörer på utvalda marknader.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 29 november 2021

Teckningsperiod: 2 december - 16 december 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 är aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie.

Erbjudandets omfattning: 158 328 384 aktier

Handel med teckningsrätter: 2 december - 13 december 2021

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Finansiella rådgivare: Redeye AB

Emissionsdokument

  Penningtvättsformulär Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).