Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Coegin Pharma AB

Tillbaka till alla uppdrag

Coegin Pharma AB Teckna här

9 feb - 23 feb 2024Företrädesemission

Coegin Pharma AB (publ)

Teckning med stöd av rätter 

  • För dig som har depå/ISK/Kapitalförsäkring hos en bank/förvaltare: Du behöver kontakta din bank för att anmäla dig i emissionen. De flesta banker lägger upp erbjudandet digitalt så att du kan svara på erbjudandet via din internetbank. För information om hur du tecknar behöver du vända dig till din bank. 
  • För dig som har ett VP-konto/Servicekonto registrerat hos Euroclear (000x xxxx xxxx): Anmäl dig med företräde genom Nordic Issuing via knappen ”Teckna här”. 

Teckning utan stöd av rätter 

Teckning utan stöd av rätter kan ske via Nordic Issuing eller via din bank.  

Om du ansökt om teckning med stöd av rätter kan du komma att ges förtur även för teckning utan stöd av rätter. För att kunna ta del av eventuell förtur är det viktigt att din anmälan sker på samma konto som du tecknat med företräde (har din teckning med förtärde registrerats via din bank behöver du teckna utan företräde via din bank för att ta del av förturen). 

 

Teckna via Nordnet här

Teckna via Avanza här

 

Det här händer efter teckningstiden 

Vid tilldelning utan företräde av rätter kommer en avräkningsnota att skickas ut via e-post med inbetalningsuppgifter. Observera att vi inte informerar investerare som inte har fått tilldelning. När vi har mottagit likviden kommer vi att leverera BTU till dig som kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen är registrerad på Bolagsverket. Registreringen på Bolagsverket är beroende på myndighetens handläggningstid och kan därmed variera i tid.  

 

Tilldelningsprinciper

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätter samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
I första hand ska Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var akieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata till deras ställda garanter och med beaktande av avtal om topp- respektive bottengaranti och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Skapa ett konto hos Nordic Issuing och skicka in en anmälan 

  1. Gå in via https://minasidor.nordic-issuing.se/ och klicka på ”Skapa konto” (om du redan har ett konto kan du logga in med E-legitimation och anmäla dig via erbjudandet). 
  2. Välj om du vill skapa ett konto för dig som privatperson eller för ett bolag och fyll i din information. 
  3. Signera med E-legitimation. Du kommer nu att bli ombedd att fylla i en KYC-blankett som vi är skyldiga att inhämta enligt penningtvättslagen.  
  4. För att teckna dig i emissionen går du till ”Erbjudande” och klickar på ”Visa” vid aktuellt erbjudande. 
  5. Fyll i hur många värdepapper du vill teckna och övrig information som efterfrågas. Tex depånummer.  
  6. Slutför 

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 februari 2024

Teckningstid: 9 februari - 23 februari 2024

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2024 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid tio (10) befintliga aktier ger sju (7) uniträtter. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Teckningskurs: 5,40 SEK

Erbjudandets omfattning: Högst 3 286 184 Units, bestående av 6 572 368 aktier och 3 286 184 teckningsoptioner av serie TO 3.

Handel med uniträtter: 9 februari - 20 februari 202

Marknadsplats: Nordic SME Sweden

Finansiell rådgivare: Redeye AB

Teckna här

Emissionsdokument

  Memorandum Informationsblad

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).