Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Corsmed AB

2 maj - 16 maj 2024Företrädesemission

Corsmed AB

Teckning med stöd av rätter 

Anmälan om teckning av värdepapper med företräde kan göras genom Nordic Issuing om innehavet av rätter är registrerade på ett VP-konto/Servicekonto (000X XXXX XXXX). Betalning måste genomföras i samband med att anmälan lämnas in.  

Om du har en depå/ISK/Kapitalförsäkring behöver du kontakta din bank/förvaltare för att teckna. Observera att bankernas teckningstid oftast stänger några dagar tidigt. Ta därför kontakt med din bank tidigt i teckningstiden för att ta reda på vad som gäller hos din bank.  

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 29 april 2024

Teckningstid: 2 maj - 16 maj 2024

Kurs: 11,00 SEK per prefernsaktie

Villkor: Aktieägare som på avstämningsdagen den 29 april 2024 erhåller 137 teckningsrätter per innehavd stamaktie. Det krävs 369 teckningsrätter för att teckna en (1) ny preferensaktie.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).