Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Ectin Research AB

Tillbaka till alla uppdrag

Ectin Research AB

1 jul - 29 jul 2021IPO

Ectin Research AB bedriver utvecklingsarbete i syfte till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna för att diagnostisera och behandla olika cancersjukdomar. Bolaget fokuserar initialt på att ta fram behandlingsmetodik mot metastaserande urinblåscancer för att verifiera den framtagna kombinationsbehandlingen samt därefter utveckla konceptet även emot andra cancerindikationer.

Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint-inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen planeras ske oralt och för administrering i patientens hem vilket gör att patienten inte blir beroende av sjukvårdsvistelse. Bolagets vision är att utveckla MFA-370 till en ny standardbehandling för patienter som även befinner sig i tidigare behandlingslinjer. Prekliniska studier har visat att MFA-370 kan inducera cancercelldöd utan tillägg av kemoterapeutiska läkemedel. Bolaget planerar att inleda en kombinerad klinisk fas l/ll-studie under H2 2021.

Teckningstiden i emissionen har förlängts till den 29 juli 2021. Se pressmeddelande här: https://bit.ly/3kqGVIa.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 juli - 29 juli 2021

Teckningskurs: 35,40 SEK per unit, vilket motsvarar 5,90 SEK per aktie. En (1) unit består av sex (6) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B. Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Courtage utgår ej.

Minsta förvärv: 160 units vilket motsvarar 5 664 SEK.

Emissionsvolym: 52 999 995 SEK

Värdering (pre money): 28 873 068,80 SEK

Planerad första dag för handel: 13 augusti 2021

Teckna units i Ectin Research AB

För att anmäla intresse om förvärv av units i Ectin Researchs IPO vänder du dig bäst till din bank. Observera att inte alla banker har möjlighet att assistera sina kunder med en anmälan och i det fall din bank inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå tillväga.

Teckningsoption TO 1 B

En teckningsoption av serie TO 1 B berättigar innehavaren av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 7,10 SEK per aktie kontant. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kommer äga rum under perioden från och med den 25 maj till och med den 15 juni 2022.

Emissionsdokument

  Prospekt Tilläggdsokument Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).