Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Enersize Oyj

9 jun - 23 jun 2020Företrädesemission av aktier

Enersize Oyj är ett finskt bolag som bedriver verksamhet inom tryckluftssystem, och som bland annat utvecklar mjukvara för diverse datainsamling och analys.

Plattformen består av flera beståndsdelar: sensornätverk, molnlösning med big data-hantering och analysverktyg. Genom den data som sensorerna insamlar kan ineffektivitet och driftstörningar i tryckluftssystemet upptäckas och Enersize kan därigenom effektivisera tryckluftssystemet. Effektiviseringarna genererar energibesparing om upp till 30 procent.

Tjänsterna används i industriella tryckluftssystem och kunderna återfinns i en rad olika branscher såsom bilindustrin, stål, samt elektronikbranschen. Bolaget är sedan den 15 juni 2017 noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, ett säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Cross-border företrädesemission av aktier: Sverige och Finland

Teckningstid i Sverige: 9 juni - 23 juni 2020

Teckningstid i Finland: 9 juni - 25 juni 2020

Handel med teckningsrätter (enbart Sverige): 9 juni - 18 juni 2020

Handel i BTA (enbart Sverige): 9 juni - mitten av juli 2020

Emissionsvolym: 17,3 MSEK

Teckningskurs Sverige: 0,17 SEK

Teckningskurs Finland: 0,0163 EUR

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger tecknaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market Stockholm

  • Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Enersize Oyj (”Enersize” eller Bolaget”) upp till cirka 17,3 MSEK, före emissionskostnader. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 3,5 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Företrädesemissionen omfattar högst 101 641 252 nya aktier. Om Övertilldelningsoptionen nyttjas kan antalet nya aktier öka med ytterligare 20 328 250.
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom en bottengaranti i intervallet 0 – 12 MSEK och en toppgaranti i intervallet 12 – 17,3 MSEK. Garantiersättning utgår med 12 % av garanterat belopp. I bottengarantin utgår arvodet kontant, i toppgarantin i form av aktier.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).