Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Erbjudande till aktieägarna i Aino Health

Tillbaka till alla uppdrag

Erbjudande till aktieägarna i Aino Health

16 okt - 13 nov 2023Budpliktsbud

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) lämnade den 29 september 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) (”Aino Health”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag. Aktierna i Aino Health är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 16 oktober 2023 till och med den 13 november 2023. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 20 november 2023. Norberg & Partner förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. En förlängning av acceptfristen kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till dem som redan har accepterat Erbjudandet.

Läs mer om erbjudandet här


Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandeperiod: 16 oktober - 13 november 2023

Budpliktserbjudande: Norberg & Partner erbjuder 0,41 kronor kontant för varje aktie i Aino Health. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Aino Health till cirka 35 miljoner kronor.

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Erbjudandehandling

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).