Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Micropos Medical AB

Tillbaka till alla uppdrag

Micropos Medical AB

1 jul - 20 jul 2021Företrädesemission

Micropos Medical AB innehar verksamhet inom medicinteknologi vars produkter används inom strålbehandling. Bolagets vision är att utveckla en teknik som förbättrar precisionen vid denna typ av strålbehandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 24 juni 2021

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 24 juni 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 1 juli 2021 - 20 juli 2021

Teckningskurs: Teckningskursen är 2,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets omfattning: 10 355 918 aktier

Handel med teckningsrätter: 1 juli 2021 - 15 juli 2021

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsdokument

  Memorandum

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).