Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Ngenic AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Ngenic AB (publ)

9 jun - 23 jun 2022Företrädesemission

Ngenic är ett branschledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Deras tjänster och produkter möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenätet samtidigt som det ger en ökad komfort för slutkonsumenten. Ngenics drivkraft är att utveckla tjänster som hjälper konsumenter, fastighetsägare och energibolag att bidra till ett hållbarare samhälle.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag: 7 juni 2022

Teckningstid: 9 juni-23 juni 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 7 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckningskurs: 12,50 SEK

Erbjudandets omfattning: Max 2 003 649 aktier vilket motsvarar ca 25 MSEK

Handel med teckningsrätter: 9 juni-20 juni 2022

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Finansiell rådgivare: Redeye AB

Kunder hos Avanza tecknar direkt här

Kunder hos Nordnet tecknar direkt här

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).