Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Polarcool AB

19 apr - 3 maj 2022Företrädesemission

Varje år drabbas miljontals idrottare av hjärnskakning eller upprepat våld mot huvudet. De som drabbas riskerar sin framtida idrottskarriär, lång frånvaro, problem såsom huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet, illamående samt ibland kroniska besvär. Ofta krävs det en lång rehabiliteringsperiod innan en drabbad idrottare kan återuppta full aktivitet igen. Upprepade hjärnskakningar kan till och med leda till allvarliga och långvariga konsekvenser såsom ökad risk för Alzheimers sjukdom och CTE (Chronic Traumatic Encephalopathy).

Vid fysisk aktivitet är kroppstemperaturen förhöjd upp till 38,5–41°C vilket leder till ett ökat energibehov, metabolism, i hjärnan. Att aggressivt bekämpa förhöjd hjärntemperatur har visat sig minska många negativa konsekvenser av hjärnskada i kombination med förhöjd hjärntemperatur2. För varje grads sänkning av hjärnans temperatur minskar hjärnans energibehov av med cirka 7 %3. Varje hjärnskakning leder till en ”metabol kris” där det förhöjda energibehovet innebär ökad risk för värre skada och långsiktiga kognitiva störning än om skadan uppkom vid normal hjärntemperatur.

PolarCool är ett medicintekniskt bolag baserat i Lund. Bolagets CE-märkta produkt, PolarCap® System, är utvecklat för att användas, i direkt anslutning till skadetillfället, som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Syftet är att snabbt men kontrollerat sänka den förhöjda hjärntemperaturen som en fysisk aktivitet medför. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvudskador inom idrott- och fritidsverksamhet ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador inom olika former av kontakt- och kampidrotter. Bolaget ser även fortsatt stor potential för PolarCap® System inom verksamhetsområdet whiplashskador. Produkten är tänkt att användas i det akuta skedet där behandlingsalternativen idag är mycket begränsade men där kostnaderna, enbart i Sverige, årligen beräknas till över 4 MDSEK. Bolaget har i sitt utvecklingsarbete tagit fram en ny prototyp för denna behandling, WhipCool, där en klinisk studie är tänkt att genomföras.

Att kyla ned kroppen är en etablerad organskyddande behandling efter till exempel hjärtstillestånd och vid akut syrebrist hos spädbarn inom neonatal vård. Medicinsk kylning utvärderas även inom exempelvis stroke, oral mukosit, migrän och neuropati. Framför allt vid förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur, hypertermi, är behandling med medicinsk kylning vedertagen på patienter som drabbas av hjärnskador. Att behandla med PolarCap® System i direkt anslutning till skada lämpar sig därför väl då idrottare generellt är varma när de är
aktiva. Djurstudier visar att en förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur i anknytning till mild traumatisk hjärnskada (mTBI) ger både större skada, area- och volymmässigt, och mer celldöd. Vidare har även djurstudier konstaterat att kylning som behandlingsmetod, direkt efter trauma mot hjärnan, leder till bättre kognitiv återhämtning jämfört med fall där kylning inte tillämpats6. Kliniska studier från USA har påvisat positiva effekter av användandet av selektiv kylning vid hjärnskakningar. Både ökat blodflöde och förbättrade funktioner såsom minne, reaktionstid och balans kunde konstateras. Studierna genomfördes på individer som drabbats av hjärnskakning och erhållit kylbehandling 5±2 dagar efter skada.

PolarCap® System har utvärderats i en klinisk studie med 19 lag från Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan under fem säsonger. Tid till återgång till full träning och matchspel jämfördes mellan en interventionsgrupp (de som kyldes) och en kontrollgrupp. Totalt har 137 fall av konstaterade hjärnskakningar inkluderats i ishockeystudien. Resultatet visar att mediantiden för återgång till spel är 9 dagar för kylda spelare (62 stycken) och 12 dagar för kontroll (75 stycken), p<0,001. I gruppen bland kylda spelare är 6 % (4/62) borta tre veckor eller mer och i kontrollgruppen är 29 % (22/75) borta tre veckor eller mer, (p<0,001).

PolarCool kommer under 2022 att fortsätta arbetet med att etablera PolarCap® System på den europeiska marknaden där framstegen som gjorts på flertalet av de största ligorna lagt en bra grund. Intäkter genereras till bolaget genom fleråriga uthyrningsavtal för PolarCap® System till klubbar, föreningar, organisationer och idrottare. Intäkter avses också erhållas genom försäljning av förbrukningsvaror samt föreläsningar om hjärnskakningar.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 19 april - 3 maj 2022

Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie

Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Handel i teckningsrätter: 19 april - 28 april 2022

Handel med BTA: 19 april - slutet av maj

Omvandling av BTA till aktier: Slutet av maj/början av juni

Säkerställning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 4,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1,6 MSEK (cirka 31 procent) och garantiåtaganden motsvarar cirka 2,6 MSEK (cirka 49 procent).

Emissionsvolym: Fulltecknad företrädesemission tillför PolarCool cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

De som på avstämningsdagen den 14 april 2022 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Erbjudandet omfattar högst 2 009 924 aktier, motsvarande cirka 5,2 MSEK. Avstämningsdag är den 14 april 2022. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 april 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2022. Värdering (pre-money) Cirka 26 MSEK. Pre-money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 21 februari 2022 till 1 april 2022 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.

ÖVRIGT
Ticker (aktie) POLAR
ISIN-kod för aktie SE0012570422
ISIN-kod för teckningsrätt SE0017830961
ISIN-kod för BTA SE0017830979