Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

PolarCool AB

24 sep - 8 okt 2020Företrädesemission

PolarCool AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar produkter tänkta för användning i direkt anslutning till skador mot huvudet, så som hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvudskador inom idrott- och fritidsverksamhet ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador inom olika former av kontakt- och kampidrotter.

Miljontals idrottare drabbas varje år av hjärnskakning eller upprepat våld mot huvudet. De som drabbas riskerar sin framtida idrottskarriär, lång frånvaro, problem såsom huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet, illamående samt ibland kroniska besvär. Ofta krävs det en lång reha­biliteringsperiod innan en drabbad idrottare kan återuppta full aktivitet igen. Upprepade hjärnskakningar kan till och med leda till allvarliga och långvariga konsekvenser såsom ökad risk för Alzheimers sjukdom och CTE (Chronic Traumatic Encephalopathy), vilket Bolaget med sin CE-märkta produkt, PolarCap® System, som är utvecklad för att användas i direkt anslutning till skadetillfället, ämnar minska risken för.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 september - 8 oktober

Teckningskurs: 3,00 SEK/aktie

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Emissionsvolym: Ca 10,7 msek

Motivet för företrädesemissionen är att, förutom den löpande verksamheten, finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är företrädesemissionen även avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård av trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).