Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

SHT Smart High-Tech AB

Tillbaka till alla uppdrag

SHT Smart High-Tech AB

31 okt - 11 nov 2022Optionsinlösen

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion. SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 oktober - 11 november 2022

Pris per aktie: 6,70 SEK

Handel med tackningsoptioner: Till och med 9 november 2022

Erbjudandet omfattning: Maximalt 2 000 000 aktier vilket motsvarar ca 13,4 MSEK

Likviddag: 11 november 2022

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).