Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Slottsviken Fastighets AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Slottsviken Fastighets AB (publ)

22 feb - 12 mar 2021Omstämpling av aktier

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Bolagets A-aktie avnoterades från Spotlight Stock Market den 5 februari 2021, och därför erbjuds innehavare av A-aktier en kostnadsfri omstämpling av A-aktier till B-aktier i bolaget. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Anmälan om omstämpling ska ske via den bank där A-aktierna förvaras. Om du har ett direktregistrerat VP-konto (med struktur 000X XXXX XXXX) kan anmälan om omstämpling ske direkt till Nordic Issuing på anmälningssedel som finns till höger. Innehavare av A-aktier som har ett direktregistrerat VP-konto ansvarar själva för att koordinera överföringen av A-aktierna med banken till Nordic Issuing, i enlighet med informationen på anmälningssedeln.

Observera att enbart innehavare av A-aktier i Slottsviken Fastigehtsaktiebolag (publ) kan ta del av erbjudandet.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Innehav av en (1) A-aktie i Bolaget berättigar till en (1) B-aktie i Bolaget.

Emissionsdokument

  Anmälningssedel

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).