Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

SpectrumOne AB Penningtvättsblankett

19 feb - 5 mar 2021Optionsinlösen

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence. Genom den insiktsbaserade analysplattformen SpectrumOne, som erbjuds via en abonnemangslösning, erbjuds kunderna en lösning för att analysera, segmentera och identifiera olika kundgrupper eller annan underliggande data. SpectrumOne kan implementera sina kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsyn och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartläggningsfunktioner.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne AB.

Teckningstid: 19 februari - 5 mars 2021

Teckningskurs: 1,88 SEK

Handel med teckningsoption: T.o.m 3 mars 2021

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 5 mars 2021

Marknadsplats: First North Stockholm

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 1,88 SEK per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 3 mars 2021. Sista dag för teckning av aktier är den 5 mars 2021.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).