Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Streamify AB

25 nov - 16 dec 2021Optionsinlösen

Streamify AB lanserade under 2019 en högkvalitativ online-baserad plattform för livestreaming inom bl.a. e-handel, nöjes-, musik-, sport- och utbildningsbranschen. I syfte att finansiera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt vidareutveckling av livestreamingtjänsten, genomförde Streamify vid årsskiftet 2020/2021 en emission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Noteringsemissionen tecknades till cirka 539 procent. Bolaget genomför under 2021 en pivot med ökat fokus på det kraftigt växande segmentet live video shopping (även kallat live shopping). E-handelsföretag kan enkelt integrera Streamifys SaaS-tjänst med befintliga e-handelsplattformar för att erbjuda live video shopping på ett sömlöst och kostnadseffektivt sätt. Under Q4 2021 genomför Streamify en fullskalig lansering av sitt erbjudande inom live video shopping.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 november- 16 december 2021

Teckningskurs: 7,30 SEK

Handel med teckningsoptioner: Till och med 14 december 2021

Erbjudandets villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 16 december 2021.

Teckna direkt via Nordnet här

Emissionsdokument

  Teaser

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).