Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

3 apr - 17 apr 2023Utbyteserbjudande

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med huvudsakligen kvadrat- och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Beståndet finns i Storstockholm i nära anslutning till allmänna kommunikationer. Lägenheterna hyrs bland annat ut till skolor, sjukvård och företag. Bolagets vision är att fylla behovet av bostäder för mindre hushåll till priser som alla med inkomst ska ha råd med.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 3 april- 17 april 2023

Teckningskurs: Varje preferensaktie som anmäls i utbyteserbjudandet resulterar i en inlösenfordran om 60 kronor vilken berättigar till teckning av två (2) nya stamaktier motsvarande 30 kronor styck. 

Erbjudandets omfattning: Högst 22 019 914 nya stamaktier

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).