Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Tebede A

4 okt - 13 okt 2023Överlåtelse av teckningsoptioner

Tebede AB (”Bolaget”), org.nr 559309–8790, erbjuder innehavare av Bolagets teckningsoptioner av serie 2021:2 eller 2021:3 att överlåta teckningsoptionerna i utbyte mot nya A-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). För 30 teckningsoptioner av endera eller båda serier teckningsoptioner 2021:2 eller 2021:3 erhålls en (1) ny A-aktie i Bolaget.

Minsta möjliga antal teckningsoptioner att överlåta är 30 teckningsoptioner av serie 2021:2 eller serie 2021:3. För det fall utbytesrelationen resulterar i en fraktion av en A-aktie erhålls, utöver nya A-aktier, ett kontantbelopp motsvarande fraktionens andel av 90 kronor. Courtage utgår ej. Erbjudandet villkoras av att extra bolagsstämman i Bolaget den 3 oktober 2023 bemyndigar styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag så som framgår av kallelsen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 oktober - 13 oktober 2023

Teckningskurs: Utbytet från teckningsoption till A-aktier är kostnadsfritt

Erbjudandets omfattning: Maximalt 295 200 A-aktier

Emissionsdokument

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).