Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

Transferator AB

Tillbaka till alla uppdrag

Transferator AB

12 maj - 3 jun 2022Split och inlösen

Transferator är ett investeringsföretag med strategin att förvärva andelar i lovande företag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade.

Transferator arbetar aktivt med sin balansräkning och en del i strategin är att när innehaven når en viss mognad och timingen är rätt kan de komma att delas ut till Transferators aktieägare såvida inte en högre avkastning kan nås på annat sätt. De senaste fem åren har bolaget delat ut äganden i bland annat Mr Green & Co AB, Jays AB och Mediaprovider Scandinavia AB.

Transferator är baserat i Stockholm. Verksamheten grundades 2008 av Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke (VD). Transferator AB:s aktier är noterat på Spotlight Stock Market sedan (9/4 2009) under kortnamnen (TRAN A) och (TRAN B) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs mer på bolagets hemsida


12 maj – Sista dag för handel med nuvarande ISIN-koder.
13 maj – Första dag för handel med nya ISIN-koder.
16 maj – Avstämningsdag i Euroclears system avseende split.
17 maj – Nya aktier hänförliga till spliten finns tillgängliga på ägarnas konton.
20 maj – Första dag för handel med inlösenaktier.
27 maj – Sista dag för handel med inlösenaktier.
31 maj – Avstämningsdag för indragning av aktier (förutsatt att denna är registrerad på Bolagsverket).
1 juni – Indragning av inlösenaktier görs på ägarnas konton.
3 juni – Utbetalning sker per automatik till ägarna.

Emissionsdokument

  Kallelse till bolagsstämma

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).