Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

VibroSense Dynamics AB

Tillbaka till alla uppdrag

VibroSense Dynamics AB

1 apr - 15 apr 2021Optionsinlösen

VibroSense Dynamics AB säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd och tidig upptäckt av nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer som appliceras på huden.

Bolagets vision är att produkterna ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar, med inriktning mot diabetes, cellgiftsbehandling och företagshälsovård. Därmed får patienter och vårdgivare en möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Läs mer på bolagets webbsida


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 1 april - 15 april 2021

Teckningskurs: 5,72 SEK per B-aktie

Handel med teckningsoptioner: Ingen organiserad handel.

Likviddag: Betalning samt anmälningssedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast 15 april 2021

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 5,72 SEK per aktie. Det finns 1 200 000 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021. Vid fullt nyttjande tillförs Vibrosense totalt cirka 6 864 000 SEK före emissionskostnader. Sista dag för teckning av B-aktier är den 15 april 2021.

Mer information om teckningsoptionerna av serie 2020/2021 finns tillgängliga i Vibrosense:s pressmeddelande utgivet i maj 2020.

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).