Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

W5 Solutions AB (publ)

Tillbaka till alla uppdrag

W5 Solutions AB (publ)

26 nov - 10 dec 2021IPO

W5 Solutions levererar högteknologiska system till svenska och internationella myndigheter och företag inom försvar och samhällsskydd.

Verksamheten sträcker sig över tre affärsområden: Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services. Bolagets största geografiska marknader är Sverige, Europa och USA samtidigt som W5 Solutions avser att ha närvaro i alla demokratiska stater. 

Bolaget tillhandahåller produkter och system som ska möta högt ställda krav på säkerhet och effektivitet i krävande miljöer. W5 Solution är verksamt inom den växande branschen för försvar och samhällsskydd, och utvecklar teknologier som används i såväl militära syften som till civila applikationer.

Läs mer på bolagets hemsida


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 26 november - 10 december 2021

Kurs: 25,00 SEK per aktie

Minsta anmälningspost: 240 aktier motsvarande 6 000,00 SEK, och därefter i jämna poster om 10 aktier.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar upp till 1 400 000 nyemitterade aktier, samt en övertilldelningsemission om ytterligare 200 000 aktier. De nyemitterade aktierna motsvarar en emissionslikvid om cirka 35 MSEK (exklusive övertilldelning motsvarande 14,3 MSEK) före emissionskostnader.

Planerad första dag för handel: Beräknat till den 17 december 2021

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

Rådgivare: Redeye

Teckna direkt hos Nordnet här.

Teckna direkt hos Avanza här.

Emissionsdokument

  Prospekt

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).