Nordic Issuing

Aktuellt uppdrag

WellNOx Health AB

Tillbaka till alla uppdrag

WellNOx Health AB

18 aug - 8 sep 2021Företrädesemission

Erbjudandet riktar sig enbart till aktieägare i Wellnox Health AB (”Bolaget”)

Emissionen är garanterad av J & K Adductorgruppen AB och Ståhl Invest AB, vilket innebär att de
aktier som inte tecknas via företrädesrätten eller via överteckningen kommer att tecknas av dem.
Emissionen kommer att ge bolaget totalt 10 miljoner kronor och kommer i huvudsak att användas till att nå nya geografiska marknader samt utveckling och lansering av nya produkter.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 18 augusti - 8 september 2021

Teckningskurs: 31,25 SEK per A och B-aktie

Emissionsbelopp: 10 MSEK

Antal aktier: Emissionen omfattar totalt 320 000 nya aktier som är fördelade på 308 243 A-aktier och 11 757 B-aktier

Emissionsdokument

  Anmälningssedel Emissionsbeslut

Disclaimer

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intygar att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).