Börsnotering

Börsnotering

En börsnotering, eller IPO (Initial Public Offering), är när ett bolag noteras på börsen och aktierna blir tillgängliga för handel. Alla bolag som står inför en börsnotering måste vara publika, vilket behöver tas beslut om på en bolagsstämma innan bolaget kan påbörja sin IPO. Det vanligaste är att man som bolag i samband med en IPO genomför en riktad nyemission till allmänheten. Det ställs en rad olika krav för att ett bolag ska få noteras på börsen, till exempel att bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB.

Var kan ett bolag börsnoteras?

Det finns två reglerade marknadsplatser för aktiehandel i Sverige – Nasdaq Stockholm (Nasdaq eller Stockholmsbörsen), och Nordic Growth Market Equity (NGM). Utöver det finns det tre olika handelsplattformar, även kallat MTF – First North, Spotlight och NGM Nordic MTF (Nordic MTF). Då handelsplattformarna är en enklare form av marknadsplats, är kraven för att listas där inte lika omfattande som för en börsnotering på någon av de reglerade marknaderna.

Varför gör bolag en börsnotering?

Det finns många anledningar till att ett bolag vill bli börsnoterat. Oftast handlar det om att man vill expandera verksamheten och växa. För att kunna finansiera den fortsatta tillväxten är det lättare att få in nytt kapital genom att göra en nyemission. (länk till nyemission)

Fördelar med en börsnotering

När bolagets aktier är noterade på en marknadsplats blir de lättare att få tillgång till och handla med – både för allmänheten och för anställda som haft aktier i bolaget redan innan noteringen. Man ger även de befintliga ägarna möjligheten att sälja sina aktier så att de kan få pengar för dem.

Det är ett bra sätt att öka kännedomen om bolaget genom spridningen av information vid en notering, och på så sätt stärka varumärket. Transparensen ökar hos bolaget i och med de krav som ställs på informationen som ges ut i samband med en börsnotering. Man kan säga att det innebär en slags kvalitetsstämpel.

Nackdelar med en börsnotering

Precis som det finns fördelar, finns det även en del nackdelar man bör tänka över innan man tar ett beslut om att börsnoteras. Det kan vara tex följande:

  • Kraven på att följa börsens regler kan leda till ökade kostnader för bolaget
  • Aktieägarna lägger ökat fokus på bolagets kortsiktiga utveckling
  • Vem som helst kan köpa aktier vilket betyder att konkurrenter kan komma åt aktier och få röster i bolaget

Hur värderas aktierna vid en börsnotering?

Prissättningen vid noteringstillfället är mycket invecklad och en rad faktorer ska tas i beaktning. De finansiella rådgivarna värderar hur attraktivt boalget kommer att vara på börsen, samt hur marknaden förväntas värdera bolaget. En värdering av bolaget kan också ske genom något som kallas diskonterade kassaflöden (DCF). Då beräknar man det förväntade kassaflödet under en begränsad tidsperiod och tar fram ett teoretiskt nuvärde.

När bolagets aktier har blivit värderade finns två olika vägar att gå. Antingen anger man ett intervall inom vilket priset sedan fastställs, eller så bestäms ett fast pris. Väljer man det första alternativet genomför man en book building-process under anmälningsperioden. Det innebär att investerare, som investmentbolag och fondbolag, anger antal aktier de vill köpa och till vilket pris. Bolagets styrelse fastställer priset i samråd med ägare och finansiella rådgivare baserat på deras anbud.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Inlösen av teckningsoptioner
Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.