Inlösen av teckningsoptioner

Inlösen av teckningsoptioner

Ett bolag genomför en emission av teckningsoptioner eftersom de har ett behov av att ta in kapital. Det vanligaste tillvägagångssättet för att ge ut teckningsoptioner är att genomföra en emission av units. En unit kan innehålla en eller flera aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Innehavaren av teckningsoptionen har rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget. För att kunna nyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier har bolaget en inlösenperiod av teckningsoptionerna, där innehavaren av teckningsoptionen kan välja att utnyttja sina teckningsoptioner. Anmälan av utnyttjandet av teckningsoptionen sker till den bank som optionsinnehavaren förvarar sina teckningsoptioner.

Alla förutsättningar och villkor som gäller vid en eventuell aktieteckning bestäms vid utgivandet av teckningsoptionen. Ett optionsinlösen skulle kunna beskrivas som en förenklad nyemission där man i förväg har bestämt förutsättningarna.

In the money eller out of the money

Investeraren behöver ta reda på om det är lönsamt eller inte att utnyttja sina teckningsoptioner under teckningsperioden. Om aktiens kurs på marknaden överstiger inlösenkursen enligt villkoren är teckningsoptionen ”in the money”. Om inlösenkursen istället överstiger den aktuella aktiekursen är teckningsoptionen ”out of the money”. Kortfattat blir det, om man är intresserad av att köpa aktier i det aktuella bolaget, billigare att utnyttja sin(a) teckningsoption(er) för att öka sitt innehav av aktier i Bolaget än att köpa aktierna över marknaden, om teckningsoptionen är in the money.

Omvandla teckningsoptioner till aktier

På bolagets hemsida samt i memorandumet/prospektet eller motsvarande investeringsdokument som är kopplat till den föregående unitemissionen (där teckningsoptionerna initialt emitterats), hittar man villkoren för teckningsoptionen. Där står all information gällande vilket, eller vilka tillfällen i framtiden möjligheten finns att utnyttja teckningsoptionerna samt information om eventuell inlösenskurs. Inlösenkursen behöver inte vara förutbestämd utan kan även bestämmas genom VWAP (volymviktad genomsnittskurs) då beräknas kursen strax innan nyttjandetillfället baserat på aktiekursens utveckling.

Under den förutbestämda inlösenperioden kan man omvandla teckningsoptionerna till aktier, genom att anmäla till banken där teckningsoptionerna förvaras att man vill nyttja sina teckningsoptioner. Är teckningsoptionerna noterade finns även alternativen att köpa och/eller sälja teckningsoptionerna på marknaden. Om teckningsoptionerna inte utnyttjas eller säljs på marknaden innan inlösenperiodens slut blir de värdelösa och förfaller utan kompensation.

Fler artiklar från Nordic Issuing

Ordlista/förklaringar
Ordlista/förklaringar

Det används många specifika och komplexa termer i finansbranschen. Nedan har vi försökt lista och förklara de mest vanligt förekommande begreppen i samband med vårt arbete. Vi hoppas det kan komma till hjälp!

FAQ – Företrädesemission
FAQ – Företrädesemission

Att teckna värdepapper i en företrädesemission för första gången är inte alltid det enklaste. Det finns inte heller alltid ett standardsätt att gå tillväga, då olika aktörer (banker och emissionsinstitut) också önskar att anmälan görs på olika sätt. Nedan har vi redogjort för de vanligaste frågorna vi brukar få i samband med anmälan i en företrädesemission.

Har du fortsatt funderingar kring hur du ska göra för att anmäla dig i en företrädesemission  är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller via mejl.

Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing
Hur du tecknar aktier via Nordic Issuing

Man kan införskaffa aktier på olika sätt. Det oftast förekommande sättet är genom att göra ett aktieköp på börsen, men de kan även tillkomma genom en teckning i en nyemission. Om du på avstämningsdagen äger aktier i ett bolag som ska genomföra en nyemission, får du automatiskt teckningsrätter inbokade på ditt konto. Teckningsrätterna ger dig rätt att teckna nya aktier i bolaget.